~  L a n d s c a p e s  

Beartooth Pass            18 x 24            oil-linen panel     

Land Flow            30 x 30            oil-linen     

Virgelle Ferry            24 x 36            oil-linen     

Aspen Trail            12 x 16            oil-linen panel     

Haystacks at the Beck Ranch            18 x 24            oil-canvas panel     

Bird Creek             18 x 24            oil-linen panel     

CONTACT

PAINTINGS

JOURNAL